Nyílt Akadémia Információk!

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat a Senletter autoresponderen keresztül érkező adatokra vonatkozóan


Jelen szabályzat a SEN World Group Fze (SEN) által fejlesztett Senletter autoresponderen keresztül érkező személyes adatok védelmét és felhasználását szabályozza.

Fogalmak:
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.
Adatkezelő: a SEN World Group Fze, mint a személyes adat tárolásáért felelős jogi személy, valamint az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a személyes adatok tárolásán kívül minden egyéb adatkezelést elvégez (aki az autoresponder bérlője).
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Ügyfél kijelenti, hogy adatait önkéntesen adta meg.
Ügyfél (érintett) tudomásul veszi, hozzá járulását adja, és kifejezetten elfogadja, hogy az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő jelen szabályzat útján tájékoztatja Ügyfelet arról, hogy az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezelését az Adatkezelő, a személyes adatok védelméről szóló törvény nemzetközi rendelkezéseire figyelemmel végzi. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, a EU által előírt GDPR elvek, szabályok figyelembevételével, továbbá az Egyesült Arab Emirátusokban (UAE) érvényben lévő személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseket.

A jelen Szabályzat célja, hogy minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). Az adatkezelés a SEN szerverén (senletter) keresztül történik erős (128 bites) SSL technológiával kódolt weboldalon keresztül, így az Ön adatai garantáltan nem kerülnek illetéktelenek tudomására az Interneten keresztül.

Az adatkezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célok érdekében kezeli:
Statisztikák készítése, piackutatás, piaci elemzések készítése, referencia céljából történő felhasználása, reklám célú felhasználása, szolgáltatások technikai működtetése, üzleti tájékoztatások, hírlevelek, megküldése, üzleti célú megkeresések.
Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló helyi és nemzetközi alapok szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
Az Ügyfél személyes adatait illetéktelen harmadik személyek részére nem jogosult átadni, illetve bármely módon hozzáférhetővé tenni. Ügyfél a Senletter-en keresztül történő feliratkozása során kifejezetten hozzájárul az ott megadott személyes adatoknak az Adatkezelő által történő kezeléséhez, nyilvántartásához, illetve a fentiekben felsorolt célok érdekében más - akár külföldi - szerződéses partnerek részére, illetve harmadik személyek részére történő átadásához. Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az általa megadott telefonszámára, e-mail címére marketing célú, illetve egyéb, információs anyagokat küldjön. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni. Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni. Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl. Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ügyfél megismert és feldolgozott személyes és egyéb adatait a Senletter használójának (bérlőjének) átadja, kizárólag a fenti célok felsorolása tekintetében. Amennyiben Ügyfél az ezen okok miatti adatai továbbítását írásban megtiltja, úgy az Adatkezelő az adatok továbbítására nem jogosult.

Ügyfél bármikor jogosult információt kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, illetve kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve - amennyiben jogszabály ezt nem korlátozza - törlését. A személyes adatokra vonatkozó fenti információ-kérést, illetve kérelmet az Ügyfél az Adatkezelő részére a hivatalos elektronikus címére (info@senholding.com és a bérlő e-mail címére) küldheti meg. Fontos tájékoztatás: Ügyfél mindkét e-mail címre köteles megküldeni fenti igényeit. Az Adatkezelő vállalja, hogy az Ügyfél személyes adatokkal kapcsolatos igényének a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 28 napon belül eleget tesz.